RETNINGSLINJER FOR ANGRERETT

Opplysninger om angre- og returrett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

BYE BYE AS
Eikenga 27, 0579
byemilina@gmail.com

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

 

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg med unntak av leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Frakt vil bli trukket fra refusjonsbeløpet.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.